Van lineaire economie naar

CIRCULAIRE ECONOMIE

Het MadeCircularBy… concept wordt op deze website uitgelegd.

MADE CIRCULAR BY…

Voor en met ondernemers

De motor van onze economie, is aan slijtage onderhevig. Onder invloed van de coronacrisis is de wereldeconomie nagenoeg stilgevallen. Deze kritische periode biedt unieke kansen om veranderingen in gang te zetten in de structuur van onze hedendaagse economie. Het huidige lineaire economische model is inefficiënt. Overgang naar een circulaire economie is onvermijdelijk willen we een economisch stelsel creëren dat duurzaam en sociaal is voor toekomstige generaties.

Nederland Circulair in 2050
Namens meerdere ministeries is een rijk breed plan opgesteld voor de succesvolle implementatie van de circulaire economie. In het Grondstoffenakkoord is deze ambitie onderschreven door honderden bedrijven, vakbonden, overheden en vele andere maatschappelijke organisaties. Overheden zullen versneld eisen gaan stellen via wetgeving en financiers hun voor- waarden stellen tav circulariteit bij het verstrekken van financieringen.

Bedrijven moeten anticiperen op deze ontwikkelingen willen ze toekomst- bestendig en toekomstwaardig worden en blijven.
MadeCircularBy… B.V. ondersteunt ondernemers die voorop willen lopen om hun bedrijf “circular proofed” te maken.

TIME TO

SPEED UP!

Nederland circulair in 2050 is een ambitieus plan. Dat betekent dat MKB Nederland principiële vraagstukken krijgen of al hebben ten aanzien van productie, de producten en diensten die geleverd worden. Circulariteit moet ingebed worden in een business strategie, organisatie, productie, energiebeleid en personeelsbeleid. Circulair geld verdienen is dus een business vraagstuk voor de komende jaren. De economische gevolgen van de coronacrisis noopt tot een versnel- de aanpak van dit vraagstuk.

Uitgangspunt voor MadeCircularBy…B.V. is dat de continuïteit van het bedrijf en de omgeving net zo waardevol zijn als bijvoorbeeld aan- deelhouders-waarden. We realiseren dit in samenwerking met ondernemers en voor ondernemers. De nadruk ligt op ketensamenwerking met bedrijven en instanties die graag willen innoveren. Met de nadruk op het samen doen, met lange adem en ten dienste van de ondernemer.

VAN LINEAIR

NAAR CIRCULAIR

De SDG’s (Sustainable Development Goals) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De SDG’s zijn opgesteld in 2015 en lopen nog tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Het zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015.

Het lineaire model: take, make and dump.
In een lineair businessmodel wordt op een inefficiënte manier omgegaan met grondstoffen. De nadruk ligt niet op het behoud van waarde hiervan. In 2030 moeten bedrijven minimaal 50% minder mineralen, fossiele grond- stoffen en metalen gebruiken. Dat is mede nodig om de doelen van het klimaatakkoord te halen.

Het circulaire model:
Op basis van de 9 traps R-ladder worden producten gepositioneerd. Er zijn relatief snel stappen te zetten op de R-ladder. R9-R3, recycle en reduce, door toepassingen te vinden waardoor producten en/of diensten een langere levensduur hebben en producten een meervoudige functie hebben.
Kostenbesparing op basis van organisatie efficiency zijn in deze fase relatief eenvoudig te realiseren. Vanaf R3 tot R0 komen fundamentelere vragen op tafel die op zowel (markt) technisch, organisatorisch als op financieel vlak gespecialiseerde kennis vragen. Samenwerking met financiers, kenniscentra en collega-ondernemers is hierbij noodzakelijk om tot een haalbaar CE-businessplan te komen.

INDUSTRIE 4.0

Aanjager van de energietransitie

De industrie moet flink verduurzamen om de gestelde klimaatdoelen te halen. Daarom zijn voor veel industriële bedrijven wettelijke verplichtingen opgesteld. Broeikasgassen moeten met 49% in 2030 en met 95-100% in 2050 gereduceerd zijn. Het verdwijnen van de fossiele bronnen, levert winst voor gezondheid, veiligheid en natuur.

Beperking van de CO2-uitstoot is een essentiële kostenbesparing op de energie kosten. Het geld dat vrijkomt door deze kostenbesparing kan weer geïnvesteerd worden in ontwikkeling van CE. Energie transitie is dus een belangrijk onderdeel van CE-business- strategie. Het biedt een enorme kans om nieuwe innovatieve producten en diensten te ontwikkelen en te produceren waarmee CE wordt versneld.

Onze visie:
De visie van MadeCircularBy… het Nederlands klimaatbeleid voor de energie-intensieve bedrijven moet ambitieus, maar realistisch zijn. De route naar 49% CO2-reductie in 2030 moet haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar zijn. MadeCircularBy… vindt dat het MKB de energietransitie in de eigen sector moet faciliteren en mee moet helpen versnellen door middel van duurzame ketensamenwerking.

INDUSTRIE 4.0

creatie van toekomstwaarde

Creatie van Toekomstwaarde
Technologie blijft zich in rap tempo ontwikkelen en dit heeft impact op de werkwijze van organisaties. 85% van de organisaties beseft dat digitale transformatie belangrijk is. Toch schijnt dat 84% van de digitale transformaties mislukt.
Met de toenemende druk op de industriële sector om meer te produceren met minder grondstoffen en minder energie, is de invoering van gedecentraliseerde systemen die bijdragen aan efficiëntie, flexibiliteit en duurzamere productie een must. Efficiënt circulair produceren, met een verhoog- de concurrentiepositie is de essentie van industrie 4.0

De 4 pijlers van industry 4.0 zijn:

  • Internet of Things
  • Intelligente machines
  • Big Data
  • Analyse

De samenwerking met leveranciers, medewerkers, ingenieurs en analis- ten vraagt daarom om een rigoureuze transitie. Deze veranderingsslag zal stapsgewijs geïmplementeerd moeten worden.

Enerzijds moet efficiëntie van de productielijn en de kwaliteit van het product geoptimaliseerd en tegen het licht van circulariteit gehouden worden. Anderzijds moeten efficiënte productietechnologie, automatisering, data- verwerking en data-analyse worden geïntegreerd worden in de organisatie.

Heldere rapportages van gegevens en analyses van data kan worden gebruikt om de productiviteit verder te optimaliseren, het juiste type product te produceren, de doeltreffendheid van het product te analyseren waarmee beter en efficiënter aan de vraag vanuit de markt voldaan wordt.

DUURZAME ARBEIDSMOBILITEIT

Perspectief op werk en inkomen

Duurzame arbeidsmobiliteit
Een ontwikkeling op gebied van Circulaire Economie kan niet zonder een duurzame arbeidsmobiliteit. De veranderingen in technologie gaan hand in hand met een ontwikkeling van de competenties in de organisatie. Een duurzame organisatie draagt zorg voor de toekomst van zijn medewerkers liefst tot na het pensioen. In de snelheid van de veranderingen is dit zeer waarschijnlijk niet mogelijk binnen één organisatie. Dit kan wel in samenwerking tussen organisaties en de medewerkers waarin de medewerkers zelf een belangrijke eigen verantwoording hebben om hun eigen toekomst te bepalen en ondernemend te zijn. Voor ouderen medewerkers met veel dienstjaren geldt precies het zelfde.

SAMEN STERK
DOOR VERBINDING

Passie, innovatie, kennis, technologie en productie

Ketensamenwerking;

‘’Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success”. – Henry Ford.

MadeCircularBy… is gestoeld op een netwerk van ondernemers die het thema Circulaire Economie integraal onderdeel hebben gemaakt van hun visie, missie en strategie. We zijn er voor en met de ondernemers. Daarnaast zetten wij samenwerkingsverbanden op met specifieke expertise in Circulaire Economie, een samenwerking tussen bedrijven, regio, experts, overheden, kennisinstellingen en financiers.

Ketensamenwerking is noodzakelijk om succesvol circulaire business te bedrijven. Een keten waarin partners samenwerken, maakt een organisatie sneller en flexibeler om te schakelen bij een veranderende markt. Bedrijfsprocessen beter op elkaar af te stemmen leidt tot spreiding van risico, efficiëntie, productie-optimalisatie en goedkopere productie

Door het delen van informatie creëren bedrijven kansen in een markt. Zichtbaarheid en transparantie in de keten is essentieel voor het nemen van effectieve beslissingen. Belangrijk is om binnen de keten winst maar ook verlies te delen. Dit dwingt de partners om wel- overwogen strategische keuzes te maken die in het belang zijn van alle betrokken partijen. Geïntegreerde processen stellen de partners in staat om de producten snel met een “fair price” bij de eindklant te leveren.

Een samenwerking zien we als een netwerk met duidelijke kaders ten dienste van MKB bedrijven. Hieruit ontstaan projecten en wordt een netwerk van experts samengesteld om de slag van theorie naar prak- tijk te maken. Wij werken op een ondernemende manier en indien gewenst participeren wij ook in de ontwikkeling en in het succes.

WIE ZIJN WIJ BIJ MADECIRCULARBY… BV :

Wij komen graag met je in contact

4 + 4 =